Garanciafeltételek

Jaguar Land Rover Wertpaket
Garanciafeltételek

A jelen garanciából származó valamennyi igény kizárólag az eladóval, mint garanciát adó kereskedővel szemben áll fenn. A jármű kereskedői garanciájának biztosítójaként a Real Garant Versicherung AG vállalatot bízták meg a lebonyolítással.

Műszaki meghibásodás esetén kérjük, forduljon az eladóhoz/kereskedőhöz.

Az eladó/kereskedő garanciavállalásaira a következő garanciafeltételek érvényesek:

1. § A garancia tárgyi hatálya
1.1 A garancia minden olyan mechanikus, elektromos, elektronikus, pneumatikus és hidraulikus szerkezeti elemre vonatkozik, amely a gyártó eredeti szállítási tartalmához tartozik, amennyiben azt a 1 1.2 §-ban ki nem zárták.
1.2 Nem térítik meg az anyag- és a munkaköltségeket a következő alkatrészek esetében:
a) Után- és feltöltések, valamint a klímaberendezések átalakítása, az üzemanyag rendszer elszennyeződése, szélzaj, nyikorgó és kattogó zajok megszüntetése, a karosszéria elemek és a lökhárítók beállítása, rozsda miatti és lakkhibák. Az olyan alkatrészek, amelyeket a karbantartási és ápolási munkálatok során rendszeresen kicserélnek, minden beállítási munkálat és visszaállítás a kárt okozó alkatrész nélkül, fékek karbantartása, szűrők és szűrőbetétek, üzemanyagok, olajok, hűtő és fagyálló szerek, hidraulika folyadékok, zsírok, tisztítószerek, folyadékszintek ellenőrzése.
b) Az üzemeltetéssel összefüggő, természetes kopás eseteire a garancia nem vonatkozik. Ezekre példák: Tömítések, tömítő karmantyúk, tengelytömítő-gyűrűk, tömlők, csővezetékek, ablaktörlő, lapos ablaktörlő (Aero), elemek/akkumulátorok, gumiabroncsok és kerekek, kuplung alkatrészek, fékező blokk, fékbetétek, -tárcsák, -dobok, lengéscsillapító, kipufogódob (hangtompító), gyújtógyertyák, izzítógyertyák stb.
c) Üvegkárok, ha nem állapítható meg egyértelműen, hogy annak oka gyártási vagy gyári beszerelési hiba.
d) Karbantartási, felülvizsgálati, ápolási, ellenőrzési és beállítási munkálatok, futómű kimérés, valamint minden olyan fogyóanyag és kopó alkatrész, amelyet ezen munkálatok keretében kicserélnek vagy pótolnak; kivéve ha a csere egy a garancia hatálya alá tartozó alkatrésszel összefüggésben történik.


2. § A garancia tartalma és a költségek elosztása
1. Ha egy garanciális alkatrész egy a garanciális idő alatt felmerülő káresemény miatt a garancia időtartama alatt elveszíti a működőképességét, és emiatt javítás válik zükségessé, akkor a vevő igényelhet javítást, ill. költségtérítést a jelen feltételek szerinti terjedelemben.
2. A garanciális javítás értéke nem haladhatja meg a jármű káreseménykori értékét. Ha a jármű káreseménykori értéke magasabb, mint a gépjármű vételára, a garanciális igény a jármű vételárára korlátozódik. Ettől eltérő módon a garanciális igény korlátozása rdekében a garanciavállaláson megadható egy garanciális maximum térítési összeg, ill. külön önrész. Ha különleges önrészben, ill. maximum térítési összegben állapodtak meg, akkor a jelen feltételek szerint megállapított helyettesítő szolgáltatás a megállapodott önrésszel csökken, ill. csak ezen maximum térítési összegig támasztható igény.
3. A garancia kiterjed a garanciális alkatrészek cserével vagy javítással történő kijavítására a gyártó munkaidő értékei szerinti munkadíjjal együtt. Amennyiben a javítási költségek meghaladják egy csereegység értékét, akkor a garanciális igény az ilyen csereegység értékére és a ki- és beszerelési költségekre korlátozódik.
4. A garancia hatálya alá tartozó anyagköltségek legfeljebb a gyártó nem kötelező érvényű, ajánlott ára szerint kerülnek térítésre, melynek során a kiindulópontot a javítás időpontjában a sérült szerkezeti elemcsoport üzemi teljesítménye képezi.


3. § Kizárások
1. Nem tartoznak a garancia hatálya alá a következők:
a) a tesztelési, mérési és beállítási munkálatok költségei, ha azok nem a garancia hatálya alá tartozó kárral összefüggésben merülnek fel;
b) a közvetlen és közvetett következménykárok térítése (például légi szállítás, szállítási, hulladékártalmatlanítási, vontatási költségek, parkolási díjak, bérautó költségek, elmaradt haszon megtérítése, következménykárok a garancia hatálya alá nem tartozó alkatrészeken stb.);
c) a karbantartási, felülvizsgálati, ápolási, lakkozási, tisztítási munkálatok költségei és hiábavaló ráfordítások.
2. Elveszti az Ügyfél garanciális jogait, ha a meghibásodás az alábbi okokból következik be:
a) baleset, azaz közvetlen, hirtelen bekövetkezett külső mechanikai behatás;
b) szándékos vagy rosszindulatú cselekmények, eltulajdonítás, elsősorban lopás, jogtalan használat, rablás és sikkasztás;
c) állatok (nyestharapás is), vihar, jégeső, fagy, oxidáció/korrózió, villámcsapás, földrengés vagy árvíz közvetlen hatása;
d) átégés, korrózió, égés vagy robbanás közvetlen hatása, függetlenül attól, hogy azok oka a gépjármű belsejében keletkezett, vagy kívülről érte a hatás a gépjárművet;
e) közvetlen vagy közvetett vízbetörés vagy vízbehatolás miatti károk;
f) bármely háborús cselekmény, polgárháború, belső zavargások, sztrájk, kizárás, lefoglalás vagy egyéb jogszerű hivatalos intézkedés, ill. atomenergia által bekövetkezett károsodás;
g) olyan károk, amelyekért harmadik fél mint gyártó, szállító, eladó (például termelési, gyártási, konstrukciós és szervezési hiba, pótalkatrész garancia stb.) szerződés szerint, ide tartozik a javítási megbízás is (például előzetes javítások során elkövetett javítási hibák) vagy egyéb karbantartási, garancia- és/vagy biztosítási szerződés szerint felelni köteles vagy általában felel.
3. Nem vonatkozik a garancia a következő károkra:
a) nem megfelelő üzemanyag használata, olajhiány vagy túlmelegedés;
b) amely károk amiatt következtek be, hogy a gépjárművet a gyártó által megengedett tengely- vagy vontatási terheléstől magasabb terhelés érte;
c) amelyek gépjármű versenyzéssel kapcsolatos rendezvényen való részvétel vagy az ehhez tartozó gyakorlóvezetés során keletkeznek;
d) amelyek a gépjármű gyári szerkezetének megváltoztatása (például tuning) vagy olyan külső alkatrészek vagy tartozékok beépítése miatt keletkeztek, amelyeket a gyártó nem engedélyezett;
e) amelyek a láthatóan javításra szoruló eszköz alkalmazása miatt keletkeznek, kivéve azt az esetet, amikor a kár igazolhatóan nem áll összefüggésben azzal a ténnyel, hogy az eszköz javításra szorul;
f) amelyek olyan járműveken keletkeznek, amelyet a vevő akár csak időnként is pénzkereseti céllal személy- vagy áruszállításra használt (futár-, sürgősségi, csomagküldő szolgálat), vagy pénzkereseti céllal változó személyeknek bérbe adta, valamint autósiskolai tanuló járműként használt;
A 2. pontban megadott károk kizárásának feltétele, hogy azok bekövetkezésének oka az, hogy a garanciát vásárló személy/vevő gondatlanul vagy szándékosan megszegte a kötelezettségét. A vevő feladataihoz tartozik, hogy bizonyítsa a gondatlanság vagy szándékosság hiányát.


4. § A garanciális kötelezettség teljesítése
1. A vevő garanciális eset előtti kötelezettségei
a) a vásárlás után a megfelelő időben elvégezték az eladó által előírt karbantartási munkálatokat és a gyártó által ajánlott felülvizsgálati munkálatokat az eladónál vagy egy a gyártó által elismert szerződéses műhelyben;
b) figyelembe vették a gyártó használati utasításban található, a jármű üzemeltetésével kapcsolatos utasításait;
c) haladéktalanul bejelentették az eladónak a kilométerórán végzett beavatkozásokat, egyéb műveleteket, annak meghibásodását vagy cseréjét.
2. A vevő garanciális eset utáni kötelezettségei
a) a kár haladéktalan bejelentése az eladó vagy annak megbízottja részére a javítás megkezdése előtt (lásd jelen garanciafeltételek 10. §-át);
b) a jármű rendelkezésre bocsátása a javítás vagy műszaki felmérés céljából az eladónál vagy a megfelelő gépjármű szakműhelyben;
c) a garanciális eset, valamint a szükséges javítás terjedelmének egyeztetése a garanciavállaló megbízottjával (lásd 10. §);
d) a garanciális eset sikeres egyeztetését és a kárszám megadását követően, a javításról kiállított számla, ill. az ajánlat bemutatása az eladó, ill. annak megbízottja részére a számla kiállítását követő egy hónapon belül;
e) a kár megállapításához szükséges tájékoztatások megadása;
f) a sérült alkatrészek ellenőrzésének mindenkori engedélyezése;
g) Kérésre a kicserélt alkatrészek rendelkezésre bocsátása, valamint egy írásos kárbejelentés leadása;
h) Kérésre az elvégzett karbantartási munkálatokról szóló számlabizonylatok bemutatása és átküldése eredetiben;
i) Lehetőség szerint a kár csökkentése;
j) az eladótól vagy megbízottjától kapott utasítások követése.
3. A kárrendezés feltételei
a) jelen garanciafeltételek szerint a kárrendezés további feltétele, hogy a megbízott nyilatkozzon arról, hogy egy a jelen feltételek szerint garanciaköteles kárról van szó (ennek során a megbízott megad egy kárszámot, és ezáltal engedélyezi a javítást);
b) a javítás számlájából, ill. az ajánlatból egyértelműen ki kell derülni a kárbejelentéskor kapott kárszámnak, az elvégzett, ill. szükséges munkálatoknak, a pótalkatrészek számainak, a pótalkatrészek árainak és a munkadíjaknak az előirányzott munkaidőkkel együtt részletesen;
c) az 4. § 1. pontban és 2. pontban megadott kötelezettségek vevő általi megszegése esetén az eladó mentesül a szolgáltatás alól függetlenül attól, hogy az eladó vagy annak megbízottja számára ezáltal megnehezül-e, ill. megnehezült-e a garanciális kár bekövetkezésének, ill. terjedelmének a megállapítása.
4. Az eladó kötelezettségei
a) a javítás elvégzése vagy a megfelelő gépjármű szakműhely megnevezése a javítás elvégzése céljából;
b) a garanciaköteles javítási költségek kifizetése a javítás számlájának megfelelően, ill. az ajánlatnak megfelelően;
c) amennyiben nem lehetséges az eladó vagy az általa megnevezett megfelelő gépjármű szakműhely általi javítás (például külföldi tartózkodás esetén), akkor együttműködés a garanciális eset és a szükséges javítás terjedelmének egyeztetésében a megbízott által.


5. § A garancia érvényességi területe
A garancia a Magyarországon értékesített gépjárművekre érvényes földrajzi értelemben Európán belül.


6. § A garancia időtartama
A garancia a garanciamegállapodásban megállapodott időpontban kezdődik és a megállapodott garanciális idő lejártával ér véget anélkül, hogy felmondásra volna szükség.


7. § Tulajdonosváltás
A garancia időtartama alatti tulajdonosváltás esetén a garancia nem száll át a jármű új tulajdonosára. A garancia csak akkor ruházható át a régi tulajdonosról az újra, ha ahhoz hozzájárul a garanciamegállapodást megkötő eladó. Üzletszerű viszonteladó részére történő értékesítés esetén a garancia megszűnik.


8. § Elévülés
A garanciális igény a káresemény bekövetkezésétől számított hat hónapon belül évül el.


9. § Törvényben előírt szavatosság
A vevő törvényben előírt szavatosság iránti igénye változatlanul fennáll.


10. § Megbízott
Jelen garanciafeltételek értelmében az eladó megbízottja a Real Garant Versicherung AG vállalat, székhelye: Perfektastraße 73/2/2, 1230 Wien. Telefon +36 1 815 4381, www.realgarant.com, claim.hu@realgarant.com
A megbízás a garanciális károknak az eladó nevében és megbízásából történő teljesítésére vonatkozik.